World Series of Poker Europe

Fabio Coppola

  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola
  • Fabio Coppola

Covered Events

Event Place Prize
2018 World Series of Poker
Event #11: $365 PLO GIANT Pot-Limit Omaha
190th $1,418
2014 World Series of Poker
Event #63: $1,500 Six-Handed 10-Game Mix
3rd $61,396
2011 World Series of Poker
Event #10: $1,500 No-Limit Hold'em / Six Handed
75th $4,898
2009 World Series of Poker
Event 46 - $2,500 Omaha Hi/Lo 8-or-better
4th $65,094
2008 World Series of Poker
Event 17 - $1,500 No-Limit Hold'em Shootout
85th $5,596