Ammo

A synonym for chips.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ