Yo

Abbreviation of Yoleven.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ