Event #36: $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov wins
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Chris Hunichen all in
Chris Hunichen all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Chris Hunichen with decision to call all in
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Heads Up Chris Hunichen_Nadar Kakhmazov
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Kenny Hallaert faced with all in decision
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Kenny Hallaert elimination
Kenny Hallaert elimination
Kenny Hallaert elimination
Kenny Hallaert elimination
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert
Kenny Hallaert elimination
Kenny Hallaert elimination
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Bob Smith
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Nadar Kakhmazov
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Sam Soverel Elimination
Faraz Jaka Elimination
Faraz Jaka Elimination
Christian Rudolph
Christian Rudolph
Chris Hunichen doubles up
Chris Hunichen doubles up
Chris Hunichen doubles up
Chris Hunichen doubles up
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Sam Soverel
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen
Chris Hunichen