2022 888poker XL Winter Series
Event #5: $1,500 Seven Card Stud
Ylon Schwartz
Ylon Schwartz
Bryan Devonshire
Bryan Devonshire
Jason Mercier
Jason Mercier
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
"Miami" John Cernuto
"Miami" John Cernuto
Jorge Leon
Jorge Leon
Tom Dwan
Tom Dwan
Kerry Shakura
Kerry Shakura
Ylon Schwartz
Ylon Schwartz
Susie Isaacs
Susie Isaacs
Chip Jett
Chip Jett
Alex Wice
Alex Wice
Frank Kassela
Frank Kassela
"Captain" Tom Franklin
"Captain" Tom Franklin
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Eli Elezra
Eli Elezra
John D'Agastino
John D'Agastino
Eric Buchman
Eric Buchman
Daniel Alaei
Daniel Alaei
Tom McEvoy
Tom McEvoy
Stephen Weiss
Stephen Weiss
Marco Traniello
Marco Traniello
Hani Awad
Hani Awad
Andy Bloch
Andy Bloch
Shaun Deeb
Shaun Deeb
Ali Eslami
Ali Eslami
Tom McEvoy
Tom McEvoy
Eli Elezra
Eli Elezra
Jim Paluszek
Jim Paluszek
Kerry Shakura
Kerry Shakura
Josh Arieh
Josh Arieh
Jason Mercier
Jason Mercier
"Miami" John Cernuto
"Miami" John Cernuto
Shannon Shorr
Shannon Shorr
Tom Dwan
Tom Dwan
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
Jason Mercier
Jason Mercier
Kerry Shakura
Kerry Shakura
Shaun Deeb
Shaun Deeb
Tom Dwan
Tom Dwan
Ylon Schwartz
Ylon Schwartz
Alex Wice
Alex Wice
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Frank Kassela
Frank Kassela
Todd Brunson
Todd Brunson
Tom McEvoy
Tom McEvoy
Jeff Madsen
Jeff Madsen
David Bach
David Bach
Miami John Cernuto
Miami John Cernuto
Ted Forrest
Ted Forrest
Jeff Lisandro
Jeff Lisandro
Pavilion Tournament Area
Pavilion Tournament Area
Chad Brown
Chad Brown
Max Pescatori
Max Pescatori
Alex Kravchenko
Alex Kravchenko
Marco Traniello
Marco Traniello
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
David Singer
David Singer
Andy Bloch
Andy Bloch
Jennifer Harmen
Jennifer Harmen
Allen Kessler
Allen Kessler
Ylon Schwartz
Ylon Schwartz
John Hennigan
John Hennigan
Amnon Filippi
Amnon Filippi
Pat Pezzin
Pat Pezzin
Dutch Boyd
Dutch Boyd
Ali Eslami
Ali Eslami
Cyndy Violette
Cyndy Violette
Eric Buchman
Eric Buchman
Steve Wong
Steve Wong
Eric Buchman
Eric Buchman
Pat Pezzin
Pat Pezzin
 
 
Jennifer Harmen
Jennifer Harmen
Scott Seiver
Scott Seiver
David Singer
David Singer
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
Dr. Jerry Buss
Max Pescatori
Max Pescatori