$100,000 Challenge
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
 
 
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Tony G
Tony G
Tony G
Tony G
Dan Smith
Dan Smith
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Filming the action
Filming the action
Gus on TV
Gus on TV
Joe Hachem
Joe Hachem
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Gus Hansen
Gus Hansen
Birds-eye view
Birds-eye view
Above on the other side
Above on the other side
The view from above
The view from above
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Tony and Gus
Tony and Gus
The final table
The final table
Tony G
Tony G
Tony G
Tony G
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Gus Hansen
Sorel Mizzi
Sorel Mizzi
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Joe Hachem
Joe Hachem
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Nam Le
Nam Le
Nam Le
Nam Le
Sam Trickett
Sam Trickett
Sam Trickett
Sam Trickett
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Joe Hachem
Joe Hachem
Sorel Mizzi
Sorel Mizzi
The final table
The final table
The final table
The final table
Dan Shak and his 2010 Aussie Millions $100,000 Challenge trophy
Dan Shak and his 2010 Aussie Millions $100,000 Challenge trophy
Gus Hansen
Gus Hansen
Phil Ivey
Phil Ivey
Phil Ivey
Phil Ivey
Phil Ivey
Phil Ivey
Jonathan Karamalikis
Jonathan Karamalikis
Three tables in play
Three tables in play
Sam Trickett
Sam Trickett
Jason Mercier
Jason Mercier
Jason Mercier
Jason Mercier
Jason Mercier, Tony Bloom, Mike Watson
Jason Mercier, Tony Bloom, Mike Watson
Tony Bloom
Tony Bloom
Mike Watson
Mike Watson
Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov
Masa Kagawa
Masa Kagawa
Daniel Cates
Daniel Cates
Tom Dwan
Tom Dwan
JC Tran
JC Tran
Sorel Mizzi
Sorel Mizzi
Dan Shak
Dan Shak
Dan Shak
Dan Shak
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
Dan Smith
JC Tran
JC Tran
JC Tran
JC Tran
Nam Le
Nam Le
Joe Hachem
Joe Hachem
Nam Le
Nam Le
Tobias Reinkemeier
Tobias Reinkemeier
Joe Hachem
Joe Hachem
Joe Hachem
Joe Hachem
Erik Seidel
Erik Seidel
Joe Hachem
Joe Hachem